Czym dokładnie jest pomoc
psychologiczno- pedagogiczna przedszkolu  

 

PPP.pdf

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka oraz na identyfikacji indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych, które wpływają na jego funkcjonowanie
w przedszkolu. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz
stworzenie warunków umożliwiających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola i w społeczeństwie.


Jakie mogą być przyczyny potrzeby objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną?

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną może
wynikać z różnych czynników, takich jak:
 niepełnosprawność;
 niedostosowanie społeczne;
 zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
 zaburzenia zachowania lub emocji;
 szczególne uzdolnienia;
 specyficzne trudności w uczeniu się;
 deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 choroby przewlekłe;
 sytuacje kryzysowe lub traumatyczne;
 niepowodzenia edukacyjne;
 zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami
środowiskowymi;
 trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub
ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Formy udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu realizowana jest na
kilka sposobów, między innymi poprzez:
 bieżącą pracę z dzieckiem;
 zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów;
 zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
 zajęcia specjalistyczne, takie jak:
- korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
- logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych),
- rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) oraz inne
zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi, które mają problemy w funkcjonowaniu w
przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu
przedszkola);
 zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które ze względu na trudności
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie
mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i
wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowaną
ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
 porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,
prowadzących zajęcia z dzieckiem,
4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania:
5) poradni;
6) pomocy nauczyciela;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego;
10)organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

SPECJALIŚCI
udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda w Dzierżoniowie

 pedagog specjalny
 psycholog
 terapeuta pedagogiczny
 logopeda