STATUT

Przedszkola Gminnego

WIELKA PRZYGODA

w Dzierżoniowie

tekst ujednolicony 15.09.2023 r.

 

STATUT.pdf

 

2

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3

ROZDZIAŁ 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 3

ROZDZIAŁ 3. ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 7

ROZDZIAŁ 4. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 11

ROZDZIAŁ 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 15

ROZDZIAŁ 6 .WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 21

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23

3

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Gminne Wielka Przygoda w Dzierżoniowie
2. Przedszkole używa:
1) Pieczątki podłużnej w brzmieniu:

PRZEDSZKOLE GMINNE
WIELKA PRZYGODA
W DZIERŻONIOWIE
ul. Ząbkowicka 70
58-200 Dzierżoniów
NIP: 8822137982 *REGON 389364410

2) Własnego logo:

3. Lokalizacja przedszkola:
1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Dzierżoniowie przy ulicy Ząbkowickiej, w którym
funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:
a) oddział dla dzieci 3-letnich,
b) oddział dla dzieci 4-, 5-letnich,
c) oddział dla dzieci 6 letnich.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dzierżoniów mająca swoją siedzibę
w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Gminne Wielka Przygoda
w Dzierżoniowie,

4
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda
w Dzierżoniowie,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Przedszkole jest publiczne, realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców
wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka,
aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co
umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie
edukacji.
3. Przedszkole realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych
wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz
wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju
aktywności,
4) pomoc psychologiczno-pedagogiczną - odpowiednio do stopnia i rodzaju
niepełnosprawności dziecka:
a) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci
niepełnosprawnych,
b) stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,
c) prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
lub innej specjalistycznej i lekarza.

4. W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola obejmuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa,

5
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i
zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i
bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
5. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

6
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych
wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz
wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju
aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci niepełnosprawnych,
stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z
zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza –
odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,
5) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci z
wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
6. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu
wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i
zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
3) promuje ochronę zdrowia.
7. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji
przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego,
umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
9. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie
zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin
spacerów i wycieczek będący odrębnym dokumentem,
3) zatrudnianie w każdym oddziale 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela, którzy są
odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas
pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
10. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną
pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
11. Rodzice mogą zmienić osobę upoważnioną (pisemne upoważnienie według wzoru
ustalonego przez dyrektora przedszkola) na inną w każdym czasie.
12. Dziecka nie wydaje się z przedszkola osobom wskazującym na użycie alkoholu lub innych
środków odurzających.
13. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go
bezpośrednio nauczycielowi.

7
14. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko
w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz
w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika
przedszkola przez rodzica lub pełnoletnią upoważnioną osobę).

§ 4

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu
rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w
szczególności pedagog specjalny, psycholog i logopeda.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
oraz w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w
formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-
pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i
pracowników obsługi oraz administracji,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

8
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji
stanowiących,
6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej z zakresu kompetencji stanowiących, niezgodne
z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i
higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
3. Zadania Dyrektora:
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia
radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie
stopnia nauczyciela kontraktowego,
5) przedstawianie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,
6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych
warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i
higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,
9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i
kontrolującymi,
11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz
innych pracowników przedszkola,
12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
14) współdziałanie z organizacjami związkowymi,
15) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w
czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
16) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

9
4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych, w szczególności:
1) wykonuje uchwały Rady Gminy w Dzierżoniowie w zakresie działalności przedszkola,
2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich
rodzinom,
3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy,
4) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych
osobowych.
5. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest:
1) zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o
spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
2) prowadzić rejestr dzieci 6 letnich i rejestr zaświadczeń wydawanych rodzicom tych
dzieci,
3) kontrolować systematyczność uczęszczania 6 latka na zajęcia w przedszkolu.

§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy pracownicy pedagogiczni
zatrudnieni w przedszkolu.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele
organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny,
pracownik służby zdrowia i inni.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
zgodnie z regulaminem działalności rady.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) uchwalenie statutu przedszkola,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu
doskonalenia pracy przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego
rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając
potrzeby i zainteresowania dzieci,

10

2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz
jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej, ponieważ nie
utworzono rady przedszkola.
8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy
Dzierżoniów o odwołanie z funkcji Dyrektora.
9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora przedszkola.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach
związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu, lub w sprawach
związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu
tajnym.
11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej z zakresu
kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie
działalności rady.
14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 7

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców
dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i
placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

11
7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora przedszkola.
8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

§ 8

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia
każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Zasady współpracy organów przedszkola:
1) wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ
w granicach swoich kompetencji,
2) przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych
działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na
tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora,
3) każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań
powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów
przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola,
4) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,
5) organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji,
6) uchwały organów przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej
wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
7) rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją
reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu,
8) wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
9) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i
kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu,
10) wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając
zakresy kompetencji tych organów.
3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
4. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do
Dyrektora Przedszkola,
2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
3) Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów –
strony sporu,
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze,

12
5) spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze
polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę
poglądów,
6) strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające,
7) rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
5. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor,
powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego
przedstawiciela do pracy w zespole.
6. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9
1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj
i czas ich pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej
podstawie programów wychowania przedszkolnego,
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych
prowadzonych przez przedszkole.

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25 za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi
przepisami.

§ 11

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy
wychowania przedszkolnego zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego
tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego, a także roczny plan pracy.
2. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne o charakterze kierowanym
i niekierowanym prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą
być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

13

1) religia,
2) język angielski,
3) inne, realizowane zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i wynosi:
1) religia i nauka języka angielskiego odbywa po 15 min. (dla dzieci 3-, 4-letnich), po 30
min. (dla pozostałych dzieci),
2) zajęcia inne, 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min. (dla dzieci 3-, 4-letnich), 30 min.
(dla pozostałych dzieci),

§ 12

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy
rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,
2) pory posiłków w każdym dniu.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.
4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony.
5. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:
1) w godzinach 6.30- 8.30
a) schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
b) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź
indywidualnie;
c) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
d) przygotowanie do śniadania.
2) w godzinach 8.30- 12:00
a) śniadanie;
b) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze
ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej;
c) zabawy ruchowe;
d) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym;
e) zabawy na placu zabaw;
f) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
3) w godzinach 12:00 – 14:00
a) obiad- zupa;
b) odpoczynek dla dzieci najmłodszych;
c) zajęcia programowe o charakterze poszerzającym treści programowe;
d) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące;
e) spacer, zabawy na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań;
f) zajęcia dodatkowe;

14

g) przygotowanie do II dania obiadowego.
4) w godzinach 14:00– 16.30
a) II danie obiadowe;
b) wyjście na podwórko przedszkolne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
c) gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne;
d) zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci;
e) ciągu dnia realizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna w ramach pracy
indywidualnej nauczyciela z dzieckiem oraz we współpracy ze specjalistami.

§ 13

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania
przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają

z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są
dopuszczone przez Dyrektora.
3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin
w czasie codziennej pracy przedszkola.
4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki
religii regulują odrębne przepisy.
5. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem
przedszkola, ponadto:
1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru
rodziców,
2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,
3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3-, 4-letnich, a 30 min. dla pozostałych
dzieci.
7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
1) zajęcia rewalidacji indywidualnej,
2)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje,
zajęcia rozwijające uzdolnienia.
8. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywa się na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

§ 14

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

15
1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach
od 630 do 1630 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest
podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,
3) przerwa wakacyjna trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana
na:
a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,
b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.
2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę
Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym,
2) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:
a) śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są
do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest
objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
5. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez
przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.
6. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi:
1) dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza
o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu;
2) dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą
o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny (np. mleko,
kakao, orzechy);
3) w wyjątkowych sytuacjach na podstawie zaświadczenia lekarskiego ( całkowita dieta
specjalistyczna) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają
dyrektor, intendent, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola;
4) nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców produktów, gotowych posiłków, potraw
przygotowanych poza przedszkolem.

§ 15

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
1) 2 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem;
2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
3) zaplecze sanitarne;
4) plac zabaw;
5) salę gimnastyczną.

16

2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.
3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor.
4.Szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za mienie przedszkola
określa Dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących
nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
oraz ustawa Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania
pracowników niepedagogicznych określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
pożarowych,
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 17

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za
zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie,
poszanowanie godności osobistej dziecka.
2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale
przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program
wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może
również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę
przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i innymi specjalistycznymi.

17

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
7. Nauczyciel wykonujący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym
od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania
przedszkolnego i korelowania ich treści,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów
ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,
3) organizowanie wewnątrz-przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania
przedszkolnego.
10. Inne zadania nauczycieli:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna),

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia
zawodowego,
6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń,
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań
grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów
indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości,
w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

18

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa,

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-
dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji

dotyczących dzieci,
15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,
16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich
rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenia ich w działalność przedszkola,
18) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki
tej pracy,
19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających
z bieżącej działalności placówki.
11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:
1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,
2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian
w statucie.

§ 18

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych
stron dzieci,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznawanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

19
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza
przedszkolnym,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

2. Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:
1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie
zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dzieci;
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy
z dzieckiem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci,
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom
i nauczycielom;
5) współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb,
z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu;

20
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.
3. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy dziecka,
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

§ 19

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece dwóm nauczycielom.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciele
opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,
2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem
o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi
podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1),
a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje
decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 20

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci,
nauczyciele:
1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat
realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju
i zachowania ich dziecka,
2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

21

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale
przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
1) plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem
jednotygodniowym,
2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym.
4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie
i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,
2) kartę pracy indywidualnej,
3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek
przygotowania przedszkolnego.
5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania
przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania
wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub
zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną
i pedagogiczną m.in. z:
1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dzierżoniowie,
2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Dzierżoniowie,
3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Dzierżoniowie,
7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego
Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok
szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych
oddziałów przedszkolnych),
2) w miesiącach listopadzie i maju rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji
i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego
poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania
przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka
i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

22

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach
urzędniczych, pomocniczych i obsługi:
1) księgowa,
2) pomoc nauczyciela,
4) konserwator.
2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania
przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.
4. Zadania księgowej:
1) prowadzenie rachunkowości przedszkola,
2) prowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów obrotu środkami pieniężnymi,
rzeczowymi i składnikami majątkowymi,
3) opracowanie planów finansowych przy współudziale Dyrektora,
4) sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
5) realizacja operacji bankowych,
6) księgowanie analityczne i syntetyczne,
7) prowadzenie rachunkowości płacowej,
8) naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
9) dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami,
10) prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami,
11) sporządzanie bilansów, planów finansowych i sprawozdań odnoszących się
do wynagrodzeń i ich pochodnych.
5. Zadania pomocy nauczyciela:
1) pomaganie nauczycielowi w organizacji i prowadzeniu zabaw i zajęć z dziećmi.
2) kształtowanie właściwych postaw wychowawczych u dzieci,
3) wykonywanie zadań związanych z organizacją posiłków,
4) organizowanie odpoczynku dzieci poprzez pomoc w rozłożeniu i złożeniu leżaków, pościeli
oraz pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
5) utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie z wymogami
higieny przedszkolnej,
6) wykonywanie generalnych porządków w przydzielonych pomieszczeniach w okresie przerwy
wakacyjnej,
7) zgłaszanie dyrektorowi i/lub konserwatorowi o zniszczonym sprzęcie,
8) czuwanie, aby dzieci wychodziły z przedszkola tylko pod opieką osób zapewniających pełne
bezpieczeństwo – rodziców lub osób przez nich upoważnionych,
9) nieujawnianie danych dzieci i rodziców oraz ochrona tych danych przed dostępem osób
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującą w przedszkolu Polityką Bezpieczeństwa,
10) dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na straty.
6. Zadania konserwatora:
1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste
dokonywanie przeglądów pomieszczeń i terenu wokół przedszkola,

23

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych,

3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych
ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek,
4) wykonywanie prac remontowo – budowlanych zlecanych przez dyrektora
niewymagających specjalistycznego sprzętu i przygotowania, ,
5) dbanie o powierzony sprzęt,
6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych,
7) udział w szkoleniach bhp i ppoż.
8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i
ppoż.,
9) wykonywanie poleceń dyrektora.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 22

1. Rodzice mają prawo do:
1) wyrażania swoich opinii,
2) współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
3) rzetelnej informacji o dziecku,
4) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dzieckiem,
5) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.
6) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
7) zorganizowanej pomocy psychologiczno- pedagogiczną i innej specjalistycznej.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego
osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Rodzice dziecka podlegającego rocznemu obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani
także do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
4. Informację o stwierdzonych w przedszkolu podejrzeniach o stosowaniu w domu rodzinnym
przemocy wobec dziecka Dyrektor przekazuje odpowiednim instytucjom zewnętrznym.

24

5.Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
1) dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6:30 – 8.30.
Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do
wychowawczyni grupy do godziny 7:00,
2) osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni
i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce
dyżurującej,
2a) nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed
zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej,
3) do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych,
wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się
wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka,
4) na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane, by
uniemożliwić wejście osobom niepożądanym,
5) w przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np.
badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego wyrażenia zgody przez rodziców,
6) nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków,
7) nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu
dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy,
8) dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody
nauczyciela,
9) ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami,
10) ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania
zwierząt na teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego,
11) Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu
kontaktowego i adresu zamieszkania,
12) przynoszenie zabawek do przedszkola wyłącznie wyznaczone dni. Nauczyciele nie
odpowiadają za przyniesione zabawki.
6. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
1) Rodzic lub upoważniona przez niego osoba osobiście komunikuje nauczycielowi chęć
odebrania dziecka z przedszkola,
2) dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby upoważnione na piśmie przez
rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane,
3) upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie
z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej,
wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się
legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego,

25
4) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument
tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach
budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami,
5) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z jednostki przez upoważnioną przez nich osobę,
6) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
(osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających, agresywnie się zachowująca),
7) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora
przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem,
8) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka
zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,
9) gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu
rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej godzinę – do 17.30,
10) po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji
o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
11) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 23

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę
przed przemocą,
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej i własnego tempa rozwoju,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia
przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
1) akceptacji takim jakim jest,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

26

8) zdrowego jedzenia.
4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących
w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu
przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli
i innych pracowników przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
5. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników
niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą złożyć, w formie pisemnej z uzasadnieniem,
skargę do Dyrektora przedszkola .
Dyrektor rozpatruje skargę w terminie do 14 dni i informuje pisemnie skarżących
o rozstrzygnięciu.
6. Nagrody i kary:
1) Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
a) ustną pochwałą nauczyciela,
b) pochwałą do rodziców,
c) nagrodą rzeczową,
d) pochwałą dyrektora,
e) odznaką honorową przedszkola.
2) Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad
w przedszkolu:
a) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
b) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie
stwarza,
c) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym
miejscu, odsunięcie od zabawy,
d) powtarzanie poprawnego zachowania,
e) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek,
f) w przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
7. Wyposażenie wychowanka
1) Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane
w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie,
2) odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych
i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu,
3) Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, kocyk, poduszeczkę
(w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym, rzeczy na zmianę. Wszystkie
rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczyciele
wspólnie z rodzicami ustalają spis materiałów i przyborów do zajęć, w które powinno być
zaopatrzone dziecko,
4) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek,

27
5) Nauczyciele grup po wspólnym uzgodnieniu z rodzicami mogą ustalić tzw. Dzień
Zabawki. Za zepsucie i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności,
6) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez
dzieci.

§ 24

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka
z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka
w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu
i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego
w przedszkolu trybu postępowania.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje
zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie
zajęć indywidualnych i grupowych,
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
4) rozmowy z dyrektorem,
3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje
Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu
za potwierdzeniem odbioru,
2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje Dyrektora, pedagoga lub
psychologa z rodzicami,
3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np.
GOPS, MOPS w Dzierżoniowie, PPP w Dzierżoniowie),
4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu
i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
6) rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.
4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej
otrzymania do Wójta Gminy Dzierżoniów.

28

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą
odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główna księgowa.

§ 26

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia
poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją
statutu lub uchwala nowy statut.
2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego
statutu.
3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie lub na stronie internetowej
przedszkola.