STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Przedszkole Gminne Wielka Przygoda w Dzierżoniowie

Standardy_ochrony_maloletnich.pdf

Na podstawie art. 22b w związku z art. 22c ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) określa się
Standardy Ochrony Małoletnich (zwane dalej Standardami).

Spis treści:

Rozdział I. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem
przedszkola, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich, w tym wymogi
dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania
niedozwolone.
Rozdział II. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia
krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
Rozdział III. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w
przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie
procedury "Niebieskie Karty".
Rozdział IV. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
Rozdział V. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki
lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich
stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.
Rozdział VI. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub
faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.
Rozdział VII. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających
małoletniemu i udzielenie mu wsparcia; w tym zasady ustalania planu wsparcia małoletniego
po ujawnieniu krzywdzenia.
Rozdział VIII. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub
zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
Rozdział IX. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet; w
tym procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet
oraz utrwalonymi w innej formie.
Rozdział X. Przepisy końcowe.

Rozdział I

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem przedszkola, a
w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich, w tym wymogi dotyczące
bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.

§ 1.

Każdy pracownik Przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego,
psychicznego i emocjonalnego dzieci.

§ 2.

Pracownik przedszkola w relacjach:
1) Zachowuje cierpliwość.
2) Okazuje szacunek.
3) Nie zawstydza.
4) Nie upokarza.
5) Nie lekceważy i nie obraża.
6) Reaguje w sytuacji krzywdzenia lub uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka.
7) Nie stosuje przemocy.
8) Nie podnosi głosu, nie krzyczy na dziecko (za wyjątkiem sytuacji wynikającej z
bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci).
9) Nie zachowuje się w obecności dzieci w sposób niestosowny (nie używa wulgarnych
słów, gestów i żartów, nie czyni obraźliwych uwag).
10) Nie nawiązuje żadnych relacji, w tym romantycznych, seksualnych i wszelkich innych
o niedozwolonym charakterze.
11)Reaguje na niewłaściwe zachowania innych wobec małoletniego.
12) Zgłasza wszelkie nieprawidłowości zgodnie z przyjętymi w przedszkolu procedurami.
13) Docenia i szanuje wkład dzieci w podejmowane działania.
14) Traktuje dzieci równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną,
sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i
światopogląd.

§ 3.

Wychowanek przedszkola:
1) Jest akceptowany.
2) Ma możliwość wyrażania swojego zdania.
3) Ma prawo do bezpiecznej zabawy.
4) Ma prawo do wypoczynku, gdy jest zmęczony.
5) Ma prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.
6) Nie bije, nie kopie innych.
7) Nie wyśmiewa.
8) Okazuje szacunek.
9) Nie zabiera rzeczy innych.
10) Nie rzuca zabawkami.

§ 4.

Kontakt fizyczny z dzieckiem (przytulenie, pomoc w ubieraniu, jedzeniu, czynnościach
pielęgnacyjnych i higienicznych) może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu:
jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap
rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny.
§ 5.

1. Pracownicy przedszkola nie zapraszają dzieci do swojego miejsca zamieszkania.
2. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy odbywa się to za
wiedzą dyrektora przedszkola i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
3. Nie dotyczy to relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie
prawni dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika). Utrzymywanie takich relacji
odbywa się z zachowaniem poufności wszystkich informacji dotyczących innych
dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.


Rozdział II

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub
posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
§ 6.

Jako krzywdzenie małoletniego określa się popełnienie czynu zabronionego, czynu karalnego
na szkodę dziecka lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.

§ 7.

Pracownik przedszkola:
1. Jest zobowiązany do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia
lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
2. W przypadku podejrzenia krzywdzenia lub uzyskania informacji o krzywdzeniu
małoletniego pracownik przekazuje posiadaną informację (ustnie lub na piśmie), a w
przypadku podejrzenia krzywdzenia sporządza pisemną informację i przekazuje ją
dyrektorowi przedszkola. W przypadku jego nieobecności osobę zastępującą dyrektora.
3. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o dalszych działaniach. Ustala okoliczności.
Informuje rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji/podejrzeniu, a w
przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez rodziców podejmuje
interwencję we współpracy z wychowawcą/psychologiem oraz odpowiednimi
służbami (Policja, pogotowie), adekwatnie do pozyskanej informacji.
4. Pracownik monitoruje sytuację dziecka i uzyskuje informacje od dyrektora nt.
podjętych lub/i planowanych działaniach dyrektora lub wyznaczonych przez dyrektora
pracowników przedszkola do podjęcia działań.

Rozdział III

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w
przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za
wszczynanie procedury "Niebieskie Karty"
§ 8.

Dyrektor przedszkola lub osoba wyznaczona przez dyrektora za wiedzą dyrektora przedszkola
podejmuje konsultację w miarę potrzeb z innymi podmiotami, m.in. z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży, ośrodkami pomocy społecznej czy lokalnymi organizacjami
pozarządowymi.

§ 9.

Dyrektor przedszkola lub osoba wyznaczona przez dyrektora za wiedzą dyrektora przedszkola
w uzasadnionych przypadkach dokonuje zgłoszeń odpowiednim służbom: pomocy społecznej,
policji, sądowi rodzinnemu, prokuraturze, przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego
(procedura „Niebieskie Karty”), centrum interwencji kryzysowej, placówce ochrony zdrowia.
Procedura “Niebieskiej Karty” jest sformułowana z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

§ 10.

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadomienia sądu
opiekuńczego dokonuje dyrektor przedszkola. Dokumentacja dotycząca zawiadomienia może
być sporządzona przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu.

Rozdział IV

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.

§ 11.

1. Dyrektor przedszkola lub wyznaczony przez niego pracownik dokonuje przeglądu
standardów co najmniej raz do roku.
2. Przy dokonaniu przeglądu standardów weryfikuje stan prawny, zaistniałe zdarzenia,
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i skuteczność podejmowanych działań.
3. W przypadku stwierdzenia potrzeby aktualizacji standardów wyznaczony pracownik
każdorazowo informuje dyrektora, a w przypadku gdy przeglądu dokonuje dyrektor
przedszkola informuje radę pedagogiczną o potrzebie wprowadzenia zmian.
4. Zmiany mogą być proponowane przez każdego pracownika przedszkola.

§ 12.

1. Dyrektor przedszkola powołuje zespół do opracowania skróconej wersji Standardów.
2. Skrócona wersja Standardów jest sporządzona z uwzględnieniem jej wykorzystania
przez rodziców i dzieci.
3. Skrócona wersja zawiera piktogramy, obrazki, itp. ułatwiające jej zrozumienie przez
wychowanków przedszkola.

§ 13.

1. W celu dokonania aktualizacji Standardów dyrektor powołuje zespół nauczycieli, w
skład zespołu może wejść każdy nauczyciel przedszkola.
2. Dyrektor może zwrócić się do instytucji zewnętrznej w celu uzyskania wsparcia
merytorycznego w zakresie aktualizacji Standardów.
3. Jeżeli aktualizacja Standardów wymaga zmiany ich skróconej wersji. Aktualizacji
dokonuje Zespół, o którym mowa w § 12.
§ 14.

O każdej zmianie Standardów dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje dzieci, rodziców i
pracowników przedszkola.

Rozdział V

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub
organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich
stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.
§ 15.

1. Za przygotowania personelu przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola lub imiennie
wyznaczony przez niego pracownik.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola są przygotowani do stosowania Standardów.
3. Przynajmniej raz w roku dyrektor przedszkola lub wyznaczony przez niego pracownik
dokonuje szkolenia przypominającego stosowanie standardów.

§ 16.
1. Na przygotowanie personelu składa się:
1) przekazanie informacji o funkcjonujących Standardach,
2) przekazanie zasad obowiązujących pracowników przedszkola,
3) wskazaniu obowiązku podejmowania działań na podstawie Standardów, w tym o
sposobie podejmowania działań,
4) każdorazowe informowanie o aktualizacji Standardów i o możliwości proponowania
zmian.
2. Dyrektor przedszkola dokumentuje przygotowanie personelu przekazując listę do
podpisu przygotowanych pracowników wraz ze wskazaniem publikacji Standardów.
3. Pracownicy podpisem potwierdzają zapoznanie się i przyjęcie do stosowania
Standardów w przedszkolu. W przypadku aktualizacji Standardów pracownicy
przedszkola potwierdzają zapoznanie się z Standardami po każdej wprowadzonej
aktualizacji.
4. Powyższe potwierdzenia stanowią dokumentację dyrektora przedszkola.

Rozdział VI

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz
małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

§ 17.

Standardy -są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola i są na bieżąco aktualizowane.
Przy każdej aktualizacji zamieszczona jest informacja o terminie, od którego obowiązuje
aktualizacja.

§ 18.

Rodzice/ opiekunowie prawni są zapoznani z treścią Standardów podczas zebrań
organizacyjnych w przedszkolu przez wychowawcę grupy. W przypadku wprowadzenia
aktualizacji wychowawca informuje o zmianie rodziców/ opiekunów prawnych.

§ 19.

Standardy są udostępniane w przedszkolu rodzicom/ opiekunom prawnym w szatni
przedszkolnej.

§ 20

Dzieci zapoznawane są przez wychowawcę o obowiązujących Standardach w sposób
przystępny przez wychowawcę grupy. W razie potrzeby wychowawca zapoznaje dzieci we
współpracy z psychologiem zatrudnionym w przedszkolu.
Rozdział VII

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających
małoletniemu i udzielenie mu wsparcia; w tym zasady ustalania planu wsparcia
małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
§ 21

Osobami odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń są wszyscy pracownicy przedszkola.

§ 22

Pracownik przedszkola po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniach zagrażających małoletniemu
przekazuje posiadaną informację (ustnie lub na piśmie), sporządza pisemną informację i
przekazuje ją dyrektorowi przedszkola a w przypadku jego nieobecności osobę zastępującej
dyrektora przedszkola/wychowawcę.

§ 23

Pracownicy przedszkola w przypadku zgłoszenia o zdarzeniach zagrażających małoletniemu
udzielają mu wsparcia. Wsparcie może być udzielane przy współudziale specjalistów
zatrudnionych w przedszkolu.

§ 24
1. Wsparcie obejmuje w zależności od zdarzenia:
1) rozmowy z małoletnim, rodzicami/opiekunami prawnymi,
2) pomocy psychologiczno-pedagogiczną,
3) organizację pomocy medycznej,
4) przekazanie informacji o instytucjach udzielających pomocy psychologicznej,
prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodziny, w tym o formach pomocy
dzieciom świadczonych przez instytucje,
5) podjęcie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zależności od potrzeb.

2. Udzielane wsparcie jest dokumentowane poprzez sporządzenie notatki, która jest
załączana do sporządzonej pisemnej informacji o zdarzeniu. W przypadku objęcia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną sposób dokumentowania określają przepisy
właściwego rozporządzenia, a notatka zawiera tylko informację o objęciu pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.

§ 25

1. Wsparcie może mieć charakteru jednorazowy, doraźny.
2. W przypadku potrzeby podjęcia działań kompleksowych wychowawca grupy we
współpracy ze specjalistami opracowuje plan wsparcia. Przy opracowaniu planu
wsparcia mogą uczestniczyć również rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.
3. Decyzję o potrzebie opracowania planu wsparcia podejmuje wychowawca w
uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.
§ 26.

Pedagog/psycholog/wychowawca grupy informuje opiekunów o obowiązku przedszkola
zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja
lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
– procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od diagnozy sytuacji).

§ 27.

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania
seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor
przedszkola powołuje zespół interwencyjny.
2. W skład zespołu mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor
przedszkola, inni pracownicy mający wiedzę o dziecku.
3. Zespół interwencyjny opracowuje plan wsparcia adekwatny do przypadku.

Rozdział VIII

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych
incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

§ 28.

1. Dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona prowadzi rejestr i przechowuje
dokumentację:
1) ujawnionych incydentów,
2) zgłoszonych incydentów i zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
2. Dokumentacja zawiera sporządzoną notatkę oraz informacje o udzielonym wsparciu.

Rozdział IX

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet; w tym
procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet
oraz utrwalonymi w innej formie.

§ 29.
Przedszkole zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu.
§ 30.

Dostęp dziecka do Internetu jest możliwy tylko pod nadzorem pracownika przedszkola.

§ 31.

Internet jest zabezpieczony przed dostępem dzieci do treści, które mogą stanowić zagrożenie
dla ich prawidłowego rozwoju.

§ 32.

Dyrektor przedszkola wyznacza osobę, która jest odpowiedzialna za bezpieczny dostęp do
Internetu.

§ 33.

1. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu zapewnia, aby sieć internetowa
organizacji przedszkola była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami,
instalując i aktualizując odpowiednie oprogramowanie.
2. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu ma obowiązek regularnego sprawdzania
( raz na miesiąc) czy na komputerach nie znajdują się niebezpieczne treści.
3. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, ww. osoba sporządza notatkę i ustala,
kto korzystał z komputera od czasu poprzedniego sprawdzania.
4. Notatkę przekazuje dyrektorowi przedszkola. Notatka zawiera informacje o dziecku,
które mogło mieć kontakt z niebezpiecznymi treściami. Informację o ustaleniach
przekazywane są pedagogowi/ psychologowi przedszkola.
5. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z dzieckiem. Jeżeli w wyniku
przeprowadzonej rozmowy pedagog/psycholog uzyska informację, że dziecko jest
krzywdzone, podejmuje działania przewidziane w Standardach.

Rozdział X

Przepisy końcowe:

§ 34.

Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda w Dzierżoniowie
wprowadzone zostały zarządzeniem dyrektora nr 2/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku i
obowiązują w placówce od dnia 15 lutego 2024 r.