Procedura postępowania wobec dziecka z alergią - Przedszkole Gminne Wielka Przygoda w Dzierżoniowie

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

w przypadku uczęszczania do Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie

dziecka z alergią pokarmową

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 poz. 69; z 2009 poz. 1130: z 2010 poz. 1408: z 2011 poz. 968 oraz z 2018 poz. 2140);

3. Statut Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie.

I. Cel procedury.

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych podczas sprawowania w przedszkolu opieki nad dzieckiem z alergią pokarmową.

II. Zakres procedury.

Procedura dotyczy sprawowania opieki nad dzieckiem alergicznym w przedszkolu,a w szczególności: rygorystycznego przestrzegania diet, ograniczenia alergenów związanych z alergią pokarmową.

III. Zasady postępowania w sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko z alergią pokarmową:

1) Na etapie rekrutacji dziecka do przedszkola rodzice są zobowiązani do poinformowania dyrektora przedszkola o stanie zdrowia dziecka. Informacja ta powinna być poparta odpowiednią dokumentacją tj. zaświadczeniem od lekarza specjalisty, w treści którego powinny znaleźć się wskazania lub przeciwwskazania do samego uczęszczania dziecka do przedszkola.

2) O obecności dziecka z alergią w grupie przedszkolnej powinien zostać poinformowany cały personel pedagogiczny oraz obsługowy (w szczególności intendent i szef kuchni).

3) W salach, w których na co dzień przebywają dzieci z alergiami, powinien znajdować się w określonym i widocznym miejscu wykaz indywidualnych diet pokarmowych poszczególnych dzieci z nazwiskami tych dzieci (kto, na co jest uczulony) oraz zasady postępowania – skonsultowane i podpisane przez rodzica danego dziecka.

4) Ustalenie diety dla dzieci z alergiami pokarmowymi powinno odbywać się w ścisłym porozumieniu i współpracy z rodzicami dziecka (dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość z lekarzem prowadzącym i dietetykiem).

5) Należy przestrzegać rygorystycznych zasad dotyczących indywidualnych diet pokarmowych dzieci z alergiami uczęszczających do przedszkola w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

6) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka z alergią podczas pobytu

w przedszkolu, nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców /opiekunów prawnych oraz dyrektora przedszkola. Jeśli nie może się z nimi skontaktować, wzywa pogotowie ratunkowe.

7) Pracownicy przedszkola powinni zostać przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka (pierwsza pomoc przedmedyczna, wstrząs anafilaktyczny, inne reakcje alergiczne, podawanie adrenaliny w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka).

8) Do obowiązków dyrektora należy sprawowanie nadzoru nad wszystkimi pracownikami przedszkola w realizacji zadań dotyczących opieki nad dzieckiem alergicznym.

IV. Działania przedszkola w sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko z alergią pokarmową.

1) Pracownicy pedagogiczni i personel obsługowy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dietą każdego dziecka.

2) Należy prowadzić dokładny opis diety każdego dziecka z alergią – wykaz indywidualnych diet powinien być dostępny w określonym miejscu dla każdego pracownika opiekującego się dzieckiem.

3) Nauczyciel zobowiązany jest rejestrować na bieżąco wszelkie zmiany w diecie dzieci z alergiami na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców i przekazywać je intendentowi.

4) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ścisłej współpracy z rodzicami.

5) Pracownicy przedszkola zobowiązani są do wzajemnej współpracy: nauczyciele– intendent–kuchnia–personel obsługowy:

- ogólny jadłospis przygotowuje intendent w porozumieniu z szefem kuchni;

- nauczyciel lub personel obsługowy codziennie dostarcza informacje do kuchni o obecności w przedszkolu dziecka z alergią;

- na podstawie dostarczonych informacji z poszczególnych grup pracownicy kuchni, w porozumieniu z intendentem, przygotowują posiłki dla dzieci, uwzględniając indywidualne diety;

- przygotowane posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad) dostarczane są do poszczególnych grup, gdzie zanim zostaną rozdane dzieciom, są ponownie sprawdzane przez nauczycielki i personel obsługowy pracujący w danej grupie;

- w sytuacji najmniejszych wątpliwości przygotowany posiłek jest konsultowany z pracownikami kuchni i intendentem;

- posiłki dla dzieci z dietami eliminacyjnymi, szczególnie skomplikowanymi, są dodatkowo podpisywane imieniem danego dziecka;

- nad przygotowaniem posiłków dla dzieci czuwa intendent i szef kuchni.

6) Wszyscy pracownicy są zobowiązani do szczególnej ostrożności i czujności w opiece nad dziećmi z alergiami.

7) W sytuacji wystąpienia nagłych i silnych reakcji alergicznych u dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców dziecka i dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji. Jeśli istnieje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka wzywane jest pogotowie ratunkowe.

V. Działania Rodziców.

1. Rodzice dziecka z alergią pokarmową zobowiązani są dostarczyć na początku roku szkolnego:

a) zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające alergię pokarmową u dziecka, jej rodzaj oraz inne wskazania lekarza;

b) szczegółową listę alergenów (na piśmie), które należy wyeliminować z diety dziecka z dodatkowym opisem reakcji alergicznej na niepożądany alergen (np. wysypka, biegunka, opuchlizna, wstrząs anafilaktyczny).

2. W ciągu roku szkolnego rodzice są zobowiązani do bieżącej aktualizacji diety dziecka

(każdorazowo – zmiany w diecie dziecka powinny być przekazane na piśmie nauczycielom w grupie, do której uczęszcza dziecko lub dietetykowi).

3. Zobowiązuje się wszystkich rodziców do niewnoszenia na teren przedszkola żadnych artykułów spożywczych.

4. Dopuszcza się jedynie przyniesienie symbolicznego poczęstunku z okazji urodzin danego dziecka, ale tylko po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem i ustaleniem, czy te produkty są bezpieczne dla wszystkich dzieci.

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie reakcje alergiczne na niezgłoszone uprzednio (na piśmie) produkty, na które dziecko jest uczulone.

6. Wszelkie zmiany dotyczące stanu zdrowia dziecka (nie tylko dotyczące alergii) powinny być zgłoszone natychmiast nauczycielowi.

VI. Podawanie leków w przedszkolu.

Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

VII. Sposób prezentacji procedury.

1. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentów na stronie internetowej przedszkola.

VIII. Tryb dokonywania zmian w procedurze.

Zmian w niniejszej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.