Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda w Dzierżoniowie 

 

Standard I. POLITYKA
Przedszkole Gminne Wielka Przygoda w Dzierżoniowie ustanowiło i wprowadziło w życie
Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
1.Standardy podstawowe:
a) Polityka dotyczy całego personelu,
b) Dyrektor Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie zatwierdziła
Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
c) Dyrektor Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda wyznaczyła osobę
odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki oraz komisję.
2.Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:
a) zasady bezpiecznej rekrutacji personelu:
 kwalifikacje kandydatów/kandydatek – dokumenty obowiązkowe i
dobrowolne,
 wymagane dane identyfikacyjne kandydatów/kandydatek,
 weryfikacja w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, rejestrów karalności państw
trzecich lub oświadczenia o niekaralności.

b) sposób reagowania w instytucji na przypadki podejrzenia, że dziecko
doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji
 katalog podejmowanych interwencji w zależności od: kwalifikacji zagrożenia
bezpieczeństwa dziecka; tego, kto jest osobą podejrzaną o działanie na
szkodę dziecka (np. pracownik, inne osoby, opiekun, inne dziecko).
c) zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko–dziecko
 kontakt fizyczny z dzieckiem,
 komunikacja werbalna z dzieckiem,
 równe traktowanie,
 kontakty bezpośrednie i online z dzieckiem poza placówką,
 transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe,
 czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 dyscyplinowanie dziecka.
d) zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
 kadra pedagogiczna Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda jest świadoma
zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu i  mediów elektronicznych,
 kadra pedagogiczna określiła aspekty korzystania z internetu i mediów
elektronicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę pracy w
Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda,
 Przedszkole Gminne Wielka Przygoda zapewnia bezpieczną infrastrukturę
sieciową, przygotowaną na poziomie sprzętowym i programistycznym,
 wszyscy użytkownicy sieci zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego
korzystania z zasobów internetu.

e) zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda
w Dzierżoniowie wyrazili zgodę na upublicznianie wizerunku dziecka;
Rodziców zapoznano z formami upubliczniania wizerunku dziecka w
placówce,
 wizerunki dzieci nie mogą być wykorzystywane w niewłaściwy sposób, np.
kopiowane i zamieszczane na stronach internetowych z pornografią
dziecięcą,
 Przedszkole Gminne Wielka Przygoda korzysta z usług znanych i
sprawdzonych fotografów,
 wizerunek dziecka utrwalony jest na zdjęciu w sposób respektujący jego
godność.

4. Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu.

Standard II. PERSONEL
Przedszkole Gminne Wielka Przygoda w Dzierżoniowie monitoruje, edukuje i angażuje
swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
Standardy podstawowe:
1. W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest
ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich
referencje.
2. Przedszkole Gminne Wielka Przygoda uzyskało o każdym członku personelu dane
z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego
Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych
przestępstw.
3. Określono zasady bezpiecznych relacji całego personelu Przedszkola Gminnego
Wielka Przygoda z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w organizacji są
niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.
4. Przedszkole Gminne Wielka Przygoda zapewnia swoim pracownikom podstawową
edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w
sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
a) rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
b) procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
c) odpowiedzialności prawnej pracowników placówki zobowiązanych do
podejmowania interwencji, • procedury „Niebieskie Karty”.

Standardy uzupełniające:
1. Cały personel Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda pracujący z dziećmi i ich
opiekunami jest przygotowany, by edukować:
a) dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
b) opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia
ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
2. Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz
aktywnie je wykorzystuje.

Standard III. PROCEDURY
W Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda w Dzierżoniowie funkcjonują procedury
zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dziecka.
Standardy podstawowe:
1. Placówka wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie
należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa
ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.
2. Placówka dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które
zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd
rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki
ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.
3. W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości
uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów
zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard IV. MONITORING
Przedszkole Gminne Wielka Przygoda w Dzierżoniowie monitoruje i okresowo weryfikuje
zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.
Standardy podstawowe
Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana – przynajmniej raz w roku, ze
szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci. Standardy uzupełniające
W ramach weryfikacji polityki placówka konsultuje się z dziećmi i ich
rodzicami/opiekunami.
Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda w
Dzierżoniowie wprowadzone zostały zarządzeniem dyrektora nr 2/2024 z dnia 30 stycznia
2024 roku i obowiązują w placówce od dnia 15 lutego 2024 r.